Algemene voorwaarden

 

§ 1 Afsluiten van het contract/ de bestelprocedure

Met behulp van ons internetportaal kunt u de daar vermelde goederen via het internetformulier bestellen. In zoverre u de gevraagde informatie in de bestelprocedure meegedeeld en de bestelling verstuurd hebt, geeft u ons een bindend contract. Met de bestelling verklaart u zich akkoord de Algemene voorwaarden te aanvaarden en de bestelde goederen te willen verwerven. Wij zullen de toegang tot uw gegevens bevestigen door middel van een inkomende bevestiging, deze bevestiging is geen aanvaarding van de bestelling.
Het contract wordt met de ontvangst van de goederen door uw goedkeuring werkzaam, ten laatste echter na afloop van de 14 dagen durende termijn van recht van teruggave.
Deze teruggave geldt echter alleen indien de fout aan ons toe te rekenen is. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om u tevreden te maken en te behouden.

 

§ 2 Algemene Lever- en betalingsvoorwaarden

Informatie over de verpakking- en verzendkosten vindt u in de lever- en betalingsvoorwaarden in het desbetreffende internetportaal.

 

§ 3 Teruggavemogelijkheden

U kunt uw contractuele verklaring binnen de twee weken zonder opgaaf van reden in tekstformaat herroepen (per mail, per post). De termijn begint ten vroegste te lopen bij de ontvangst van de goederen. Om de teruggavetermijn te garanderen volstaat het, de teruggave of de goederen tijdig terug te sturen of op te laten halen. De teruggave moet gericht worden aan één van onze inkoopkanalen.

U dient uw verzoek tot teruggave aan:

E-mail: info@banden-online-bestellen.nl

In het kader van uw teruggaveverklaring verzoeken wij u ons vrijwillig de reden van uw teruggave op te geven. Wij zullen andere informatie opnemen die voor een snelle en doeltreffende verwerking noodzakelijk is. Om u het terugsturen zo gemakkelijk mogelijk te maken, betalen wij u het factuurbedrag terug op de bankrekening die u ons opgegeven heeft.

 

§ 4 Wettelijke gevolgen van de teruggave

In geval van wettelijke teruggave moeten de door beide zijden ontvangen prestaties en voordelen (bijvoorbeeld rente) teruggegeven worden. Wanneer u de ontvangen prestatie slechts gedeeltelijk of helemaal niet kunt teruggeven of slechts in verslechterde toestand, moet u ons de waardevermindering vergoeden. Bij het overlaten van zaken geldt dit niet, wanneer de verslechtering uitsluitend kon worden vastgesteld na een controle. Voor het overige kunt u die vergoeding voor waardevermindering vermijden, door de zaak niet als eigenaar in gebruik te nemen en alles na te laten wat de waarde ervan vermindert. De kosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening, wanneer het geleverde overeenstemt met het bestelde.

 

§ 5 Ons aanbod voor terugname gedurende 14 dagen

Wij willen graag dat u tevreden bent over alle leveringen. Daarom hebt u ook het recht om gedurende 14 dagen na de koop alle goederen die u bij ons gekocht hebt, weer terug te sturen.

Deze toezegging betreft de wettelijke bepalingen die u een teruggaverecht van 14 dagen na ontvangst van de goederen garanderen. Vallen onder de wettelijke teruggavemogelijkheid krachtens artikel 312 BGB: leveringen van goederen die naar wens en op aangeven van de klant gemaakt werden. Hieronder vallen onder andere volledige wielen, die wij individueel voor elke klant maken. De retourzending van complete wiel sets volgt op eigen verantwoording en verplicht Banden-Online-Bestellen.nl tot niets.
De retourzending vindt plaats tegen betaling van de afgesproken verwerkingskosten door de klant. Deze bedragen standaard € 120,00.

Ons aanbod om de goederen weer terug te nemen slaat echter niet op de verzendkosten.

In principe zijn de verzendkosten voor rekening van de afnemers. Meer informatie, vooral in verband met de hoogte van de verzendkosten en ons terugnameaanbod
gedurende 14 dagen vindt u op het desbetreffende internetportaal.

Gelieve onze transportverpakking te gebruiken. Bescherm de goederen tegen beschadigingen. Banden moeten goed schoongemaakt worden voor het transport en moeten telkens per twee gebundeld worden. Beveilig vooral de volledige wielen aan de achter- en de voorkant met voldoende karton en verpakkingsmateriaal. Bij beschadiging door onoordeelkundig gebruik behouden wij ons het recht voor schadevergoeding te eisen. De transportfirma’s zullen enkel goederen aanvaarden die voldoende verpakt werden.

 

§6 Ons retour beleid

U hebt het recht om artikelen binnen 14 dagen terug te sturen onder de condities dat ze niet zijn gemonteerd. Bij weigering van het bestelde product dient u 10% van de waarde van de banden te betalen met een minimum van € 5,- per band. Bij retournering van het bestelde product dient u tevens 10% van de waarde van de banden te betalen met een minimum van € 5,- per band. Daarnaast dient u de verzendkosten voor de retournering te betalen. De verzendkosten voor retournering bedragen € 15,- per pakket. Mocht u tijdig de  (verkeerde) bestelling kunnen annuleren en de banden hebben het depot nog niet verlaten zullen wij u géén kosten hiervoor in rekening brengen. De periode dat u de banden terug kunt sturen begint met de dag dat er geleverd wordt. De dag dat geleverd wordt is dus de eerste dag.

In de volgende tabel vindt u de kosten en de periode dat deze nog teruggegeven kunnen worden. Het gaat om maximaal 20 stuks per bestelling. Bij bijzondere afmetingen (vanaf 17 inch) hanteren wij een andere prijslijst.

Gelieve geen goederen terug te sturen naar ons adres in Baarn. Wij kunnen hier geen goederen ontvangen.

In het geval van terughalen gelieve contact opnemen met onze klantenservice via

info@banden-online-bestellen.nl,

T.   +31(0)85 003 03 91
M.  +31(0)6 482 842 74

De klantenservice wil graag van u een reden weten waarom u de banden retourneert zoals bijvoorbeeld niet te balanceren. Na bevestiging van de noodzakelijke informatie, zullen wij zo spoedig mogelijk de goederen op laten halen.

Gebruikt u alstublieft altijd onze verzendverpakking. Zo beschermt u de artikelen tegen beschadiging. Wanneer banden moeten worden teruggehaald wilt u er voor zorgen dat ze schoon zijn en klaar voor verzenden per twee banden gebundeld. Gebruikt  u bij velgen of komplete banden alstublieft karton en band om deze goed in te pakken. Bij beschadiging door ondeskundig gebruik behouden wij ons voor schadevergoeding in rekening te brengen. De transporteur neemt alleen artikelen in ontvangst die voldoende zij ingepakt.

Wij nemen geen gebruikte goederen terug of er moet spraken zijn van een garantie kwestie. Wij willen u er op wijzen dat u verplicht bent de goederen bij ontvangst te inspecteren op visuele gebreken in kwaliteit en aantal.

Aantal Artikelen

tot 15 dagen

tot 30 dagen

1

24 EUR

36 EUR

2

24 EUR

36 EUR

3

48 EUR

72 EUR

4

48 EUR

72 EUR

5

72 EUR

108 EUR

6

72 EUR

108 EUR

7

96 EUR

144 EUR

8

96 EUR

144 EUR

9

120 EUR

180 EUR

10

120 EUR

180 EUR

11

144 EUR

216 EUR

12

144 EUR

216 EUR

13

168 EUR

252 EUR

14

168 EUR

252 EUR

15

192 EUR

288 EUR

16

192 EUR

288 EUR

17

216 EUR

324 EUR

18

216 EUR

324 EUR

19

240 EUR

360 EUR

20

240 EUR

360 EUR

 

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendomsrecht voor alle door ons geleverde goederen voor, tot alle vorderingen tegen u of tegen diegene die de goederen aangenomen heeft,
voldaan werden.

Dit geldt ook voor toekomstige vorderingen. Voor het claimen van ons eigendomsvoorbehoud hebben wij het recht om teruggave van het artikel te vragen zonder enig recht van terughouding, tenzij het om rechtsgeldig vastgestelde of onbetwiste tegenvorderingen gaat.

 

§ 8 Aansprakelijkheid betreffende gebreken voor onze internetportalen

De internetpagina’s worden in de door ons goedgekeurde vorm aangeboden. Wij garanderen niet, dat de internetportalen aan uw vereisten voldoen en op elk ogenblik,
zonder enige onderbreking, tijdig, veilig en zonder fouten ter beschikking staan. Het gebruik van de internetportalen gebeurt op eigen risico; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de resultaten van het gebruik van het internetportaal noch voor de juistheid van de informatie die u verkrijgt via het internetportaal.

 

§ 9 Bescherming geestelijk eigendom

De teksten, foto’s, sounds, grafieken, animaties en video’s en hun verordening op onze websites zijn onderworpen aan de bescherming van de wet op de auteursrechten en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd of gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Enkele van onze websites bevatten trouwens foto’s die onderworpen zijn aan de wet op de auteursrechten van derden. In zoverre niet anders wordt aangegeven, zijn alle merktekens op onze website gedeponeerde handelsmerken. Onze websites geven geen licentie voor het gebruik van ons geestelijk eigendom noch voor dat van derden.

 

§ 10 Informatieplicht

Bij de aanmelding moet u uw persoonsgegevens opgeven; deze gegevens die bij een bestelling gevraagd worden, zullen wij voor u opslaan. Natuurlijk kunt u deze gegevens bij de bestelling of later per mail wijzigen.